Συνομιλούμε με την με την Πρόεδρο του Ινστιτούτου Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών Ξένια Γεωργιάδου για το ρόλο και τις δράσεις του Ινστιτούτου.

Τι είναι το Ινστιτούτο Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών;  Πότε ιδρύθηκε και ποιοί  οι λόγοι που σας οδήγησαν στην σύσταση του;

To ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ αποτελεί μια καινοτόμο δράση. Aνήκει με Βεβαίωση Εγγραφής, και  Καταχώρησης 6μελούς Οργάνου Διοίκησης, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στην Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Είναι εγγεγραμμένο στο Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Φορέων Κ.Α.Λ.Ο. και από την έναρξη του όπως ορίζεται από την σχετική νομοθεσία του Ν.4430/2016 έως σήμερα πιστοποιείται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται, στην αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Μητρώου Φορέων, έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την συμμετοχή του σε αυτό. Παρέχει Εκπαιδευτική και Πιστοποιημένη ΔΩΡΕΑΝ Κατάρτιση στο σύνολο των συμμετεχόντων Πολιτών όλων των ηλικιών, Στελεχών Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων εν ενεργεία και μη, καθώς επίσης Ευπαθών Ομάδων από Εξειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό και Εκπαιδευτές Ατόμων με Αναπηρία πιστοποιημένους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης -Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ -ΕΟΠΠΕΠ.

Οι λόγοι που μας οδήγησαν στην ίδρυση και σύσταση του ήταν αρχικά η αγάπη μιας παρέας  παιδιών της κοινωνίας, ενεργών πολιτών για τον εθελοντισμό τον οποίο και υπηρετούν ολόκληρες 10ετίες. Η κλιματολογική αλλαγή που έχει ήδη επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, η καταστροφή του πλανήτη μας, τα αίτια και  οι συνέπειες για το μέλλον μας, αποτελούν ακλόνητα στοιχεία που επιστημονικά μπορούν να αποδειχθούν όταν εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν ήδη από τις καταστροφικές επιπτώσεις των ακραίων φαινομένων που καθημερινά δυστυχώς  προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή.  

Θα θέλατε να τοποθετηθείτε για το πως  λειτουργεί και ποιός ο σκοπός ή οι στόχοι του; Πείτε μας λίγα λόγια για το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του. Γενικότερα ποιος ο σχεδιασμός δράσης του έως σήμερα; 

Το ΙΔΑΦΚ,  ειδικότερα σκοπό έχει την συλλογική και κοινωνική ωφέλεια όπως ακριβώς ορίζεται στον Ν. 4430/2016., πλαισιώνεται από Επιστημονικό Προσωπικό Πιστοποιημένων Εισηγητών, Εκπαιδευτών, Εμπειρογνωμόνων, Ειδικών Αξιολογητών & Διευθυντών Υγείας του Ε.Κ.Α.Β. της ERC & Ecosep, Εκπαιδευτές Ενόπλων Δυνάμεων, Εκπαιδευτές και Εισηγητές Σωμάτων Ασφαλείας, Εκπαιδευτές Σχολών Ναυαγοσωστικής, ενώ φιλοδοξεί να συμβάλει προς την κατεύθυνση συνεργασίας με κατάλληλους ιδιωτικούς  και θεσμικούς Φορείς προτείνοντας ένα εννοιολογικό πλαίσιο ανάλυσης των καινοτόμων παραγόντων σε εκπαιδευτικές δράσεις. Επιπρόσθετα, Ανώτεροι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου όπως και διακεκριμένοι καθηγητές Ελληνικών Πανεπιστημίων, αλλά και Έλληνες καθηγητές, συμπληρώνουν επίσης το δυναμικό του Επιστημονικού Προσωπικού Στελέχωσης της Εκπαίδευσης. Στους σκοπούς του όπως ορίζεται στις παρ.2 και 3 του αρ.2 του Ν.4430/2016 του ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) ειδικότερα συμπεριλαμβάνονται, η βιώσιμη ανάπτυξη, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, η προώθηση αειφορίας του περιβάλλοντος, η προστασία και αποκατάσταση του και της βιοποικιλότητας, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας, ο σχεδιασμός καινοτόμων και ελευθέρων ψηφιακών υπηρεσιών ή κάθε μορφή τεχνολογίας που προωθεί την ομότιμη και βασισμένη στα κοινά παραγωγή. Ασκεί δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα, προώθησης ισότητας των φύλων, προστασίας και ανάπτυξης, πολιτισμικής και διαγενεακής συμφιλίωσης στηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες. Οι σκοποί του εξειδικεύονται ωστόσο εκτός των όσων προαναφέρονται στην άσκηση δραστηριοτήτων όπως η περιφερειακά υποστηριζόμενη γεωργία ή κτηνοτροφία, η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε μικρή κλίμακα και η ανάπτυξη τεχνολογίας που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, η μείωση της παραγωγής αποβλήτων και απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο, με συμμετοχή των πολιτών, η κατασκευή και συντήρηση υποδομών και ενέργειας σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, ο εναλλακτικός, θεματικός και ήπιος τουρισμός. Επίσης η παραγωγή, μεταποίηση, προώθηση ή διατήρηση της παραγωγικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου, η Περιβαλλοντική αναβάθμιση των οικισμών, η Διαχείριση ακίνητης περιουσίας με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, η Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος και πολλά ακόμα που αναλυτικά περιγράφονται στο καταστατικό του. Ειδικότερα, λειτουργεί στο πλαίσιο της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος ενώ θα ασκήσει δραστηριότητες οι οποίες προάγουν την ποιότητα ζωής και παρέχουν κοινωνική προστασία σε ομάδες όπως είναι οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και περιλαμβάνουν υπηρεσίες εκπαίδευσης, υγείας, κοινωνικής στέγασης, κοινωνικής σίτισης, παιδικής φροντίδας, μακροχρόνιας φροντίδας, κοινωνικής αρωγής κ.α.

Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών δεν θα πρέπει να υποκαθιστά τις γενικές υποχρεώσεις του Κράτους στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής σύμφωνα με την σύσταση του καταστατικού και των σκοπών που ορίζονται από το Υπουργείο Εργασίας.

Το προτεινόμενο σχήμα διαμορφώθηκε και εξειδικεύθηκε με βάση τα χαρακτηριστικά της κάθε δράσης από το Όργανο Διοίκησης του όπως καταχωρήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω εξειδικεύεται και έχει υποβάλλει σχεδιασμό δράσεων στο Υπουργείο Εργασίας και συγκεκριμένα στην αρμόδια διεύθυνση από την οποία και εποπτεύεται,   σε θέματα και προγραμματισμένα πιστοποιημένα προγράμματα ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ τους, ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ, ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ Α΄ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ με την Πιστοποίηση του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ – ERC, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΜΑΘΗΤΕΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ – ATOMA ME ANAΠΗΡΙΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ σε ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ με την συνεργασία και συμβολή Κρατικών Υπηρεσιών – Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων βάσει κατευθυντήριων οδηγιών της Νομοθεσίας, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και άλλων ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ Ευπαθών και Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών, ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ – ΕΠΙΒΙΩΣΗ – ΕΡΕΥΝΑ – ΔΙΑΣΩΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΩΤΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ, ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Επίσης στις εξειδικευμένες δράσεις του περιλαμβάνονται, ΜΕΛΕΤΕΣ/ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ / ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑRKETING/ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ/ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ/ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ/ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΡΥΠΩΝ, ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Όλα τα παραπάνω τελούν υπό την έγκριση της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις σχολικές Μονάδες όλης της επικράτειας, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος για όλη την χώρα. Οι Εγκρίσεις και Αποφάσεις καθώς και οι Αιγίδες αποκτήθηκαν ως ανταμοιβή για την συνεπή και συνεχή προσπάθεια των στελεχών  – εθελοντών μελών, για την διεύρυνση του σχεδιασμού μας με την αρχική υποβολή των δικαιολογητικών, επισήμων εγγράφων – στοιχείων, διατριβών εμπειρογνωμώνων και καθηγητών που στελεχώνουν το επιστημονικό μας προσωπικό όλα αυτά τα έτη. 

Το Ινστιτούτο Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών σύμφωνα με το υπ’αριθμ.1 Πρακτικό της 26/3/2018 διοικείται από Διοικούσα 6 μελή Επιτροπή,  24 Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές, 45 Εμπειρογνώμονες και 4.678 Μέλη σε όλη την Ελλάδα. Πρόσφατα,  την 11.8.2020 προέβη, σε τροποποίηση καταστατικού, φέρει επίσημα τον τίτλο «Ινστιτούτο Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών – Πανελλαδικό Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων». Επιπρόσθετα  προέβη σε  μεταβολή εργασιών στην ΔΟΥ Αθηνών, με Αρχή Επικύρωσης το Υπουργείο Εργασίας,  υποβάλλοντας νέους δευτερεύοντες ΚΑΔ, εκτός της κύριας δραστηριότητας του,  σχετικά με ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ (ΣTΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ, ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ),  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΑΤΑ.

Στο διαδίκτυο και τις αναρτήσεις σας διαβάζουμε για τις πιστοποιημένες δράσεις πολύ συχνά την φράση «Βάσει διατάξεων του Ν.4430/2016. Θέλετε να μας πείτε ποια τα πλεονεκτήματα αυτού του Νομοσχεδίου;

Ο Ν.4430/2016 αφορά την  Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία καθώς επίσης την  ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις.. Οι «Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» περιλαμβάνουν και τις  Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του άρθρου 14, μαζί με τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, τις ΚΟΙΣΠΕ και άλλες κατηγορίες. Βάσει του Άρθρου 3, Παρ.  3. Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας οφείλει να τηρεί Μητρώο Εθελοντών, στο οποίο καταγράφονται τα μη μέλη, που λειτουργούν ως εθελοντές και υποστηρίζουν τις δράσεις του Φορέα. Οι λεπτομέρειες τήρησης του Μητρώου Εθελοντών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και 4. Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας υποχρεούται, από τη δεύτερη χρήση λειτουργίας του, να παρουσιάζει ετήσια δαπάνη μισθοδοσίας τουλάχιστον ίση με το 25% του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης του. Η υποχρέωση αυτή αφορά τους Φορείς με κύκλο εργασιών και έσοδα επιχορηγήσεων της προηγούμενης ετήσιας χρήσης μεγαλύτερα από το 300 % του ετήσιου κόστους μισθοδοτικής δαπάνης ενός υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης, με βάση τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό χωρίς επιδόματα. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών λαμβάνεται, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Α’, του ν. 4308/2014 (Α’ 251).

Έχετε πρόσβαση σε Επιδοτήσεις ή  Χρηματοδοτήσεις  σύμφωνα με τον σχεδιασμό σας; Συνεργάζεστε με Δήμους και Περιφέρειες; Ποια η σχέση σας με τις κρατικές δομές;

Σας ευχαριστώ θερμά για την εύστοχη  ερώτηση. Προκειμένου λοιπόν να διευκρινιστεί περί χρηματοδοτήσεων δεν έχουμε λάβει ούτε ένα ευρώ και τα μόνα ποσά τα οποία ανέρχονται στο ύψος των 5  ή  10 ευρώ (με απόδειξη στο όνομα του εκπαιδευομένου),  αφορούσαν σε παραλαβή φακέλων εκπαιδευομένων τα οποία συμπεριλαμβάνουν  ύλη και εκπαιδευτικό υλικό το οποίο έχει κατοχυρωθεί πνευματικά από το 2006 με τίτλο «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» αποκλειστικά και μόνο σε δυο περιπτώσεις των Σχολείων ΣΕΥΣΕΕΔ στην Πάτρα και την Γλυφάδα. Σε κάθε περίπτωση για να λάβει χρηματοδότηση κάποια ΚΟΙΝΣΕΠ ή άλλου είδους συνεταιρισμός θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 3 έτη λειτουργίας και φυσικά σε κάθε περίπτωση να αναρτηθεί η εν λόγω χρηματοδότηση στο Διάυγεια.  Σχετικά με την πρόσβαση στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας για χρηματοδότηση που έχει ψηφιστεί στον νόμο, δυστυχώς δεν έχει εφαρμοστεί έως σήμερα. Υπάρχει ο Αναπτυξιακός Νόμος ο οποίος μέχρι σήμερα έχει αποδόσει σε Κοινσεπ πολλών περιφερειών και πρόσφατα στην  Περιφέρεια Ηπείρου για θέματα  εκπαίδευσης.

Ο κόσμος δεν γνωρίζει την νομοθεσία ωστόσο Βάσει του Ν.4430/2016στο Άρθρο 5,  1. Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του άρθρου δεύτερου του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3912/2011 (Α’ 17) και μπορεί να υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3908/2011 (Α’ 8), 2. Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας και σε προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τη στήριξη της εργασίας.και 3. Τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ.- φορείς της Γενικής Κυβέρνησης μπορεί να παραχωρούν με απόφαση του διοικητικού τους οργάνου τη χρήση κινητής και ακίνητης περιουσίας τους σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για την ενίσχυση δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, όπως περιγράφονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 2. Τα αντικειμενικά κριτήρια και η διαφανής διαδικασία παραχώρησης χρήσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας των νομικών προσώπων του προηγούμενου εδαφίου ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Με την ως άνω απόφαση καθορίζονται η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης, οι υποχρεώσεις του φορέα προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση, το τυχόν αντάλλαγμα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι εργασίες διαμόρφωσης, συντήρησης, λειτουργίας, έκδοσης πολεοδομικών ή άλλων αδειών βαρύνουν το φορέα προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση. Σύμφωνα τώρα με τον Νόμο 4662 / 2020 στο Άρθρο 21- Αυτοτελή Τμήματα Πολιτικής Προστασίας, Διευκρινίζεται γ. Προγραμματίζει και υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για ζητήματα πολιτικής προστασίας. ι. Συνάπτει μνημόνια συνεργασίας παροχής υπηρεσιών, υλικών και μέσων με ιδιωτικούς φορείς και στο   Άρθρο 29 -Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 2. Η Γ.Γ.Π.Π. προωθεί την εφαρμοσμένη έρευνα, μελέτη και επεξεργασία θεμάτων αρμοδιότητάς της που αφορούν στους τομείς πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και βραχείας αποκατάστασης από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και πάσης φύσεως απειλές. Στο πλαίσιο αυτό: α. Συνεργάζεται με την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα, τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας και με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με σκοπό την αξιοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και προϊόντων εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας, β. Αξιοποιεί, εγκρίνει και χρηματοδοτεί προγράμματα πληροφορικής και επικοινωνιών, τεχνολογίες εφαρμοσμένης έρευνας και μελέτες για την υποστήριξη του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας και την ενημέρωση του πληθυσμού.Συνεργαζόμαστε με όλη την Ελλάδα καθώς έτσι ορίζεται στο καταστατικό μας. Γραφεία, Βάσεις Ετοιμότητας και Παραρτήματα με Συντονιστές/Επικεφαλής μας,  βρίσκονται σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας, όπως ορίζει το Οργανόγραμμα μας και έχουν  κατατεθεί στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου. 

Τι κάνει ο Ενεργός Πολίτης;. Τι σημαίνει «Πολιτειότητα» και «ενεργός πολιτειότητα»; Ποιος είναι ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών καθώς και η διδασκαλία της;

Μεγάλη η σημασία του όρου αλλά και η κατανόηση της. Ενεργός Πολίτης, ο Υπεύθυνος, ο Ενημερωμένος πολίτης που γνωρίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, εκφράζεται ελεύθερα ενώ έχει ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία.  Υπεύθυνος για τον ίδιο, φροντίζοντας την υγεία, την ευεξία, την προσωπική ευημερία και ανάπτυξη.  Ενημερώνεται για τα κοινά, αναζητά πληροφορίες, διαμορφώνοντας την κριτική σκέψη, ενδιαφέρεται για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, δεν ρυπαίνει, υιοθετεί πρακτικές που ενισχύουν το πράσινο, την εξοικονόμηση ενέργειας, προσέχει την κατανάλωση του νερού, ανακυκλώνει, κινείται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, διεκδικεί τα δικαιώματά του, επιδιώκει τη δημόσια έκφραση και τη δημιουργία υποδομών στη γειτονιά του και στη χώρα του, συμβάλλει στην διατήρηση της   πολιτιστικής κληρονομιάς. Δέχεται τη διαφορετικότητα, δέχεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, βοηθά τους συμπολίτες του, τηρεί τους κανόνες που θεσπίζονται για τη διευκόλυνσή τους, διεκδικώντας την κοινωνική ένταξη τους. Η πολιτειότητα είναι η ιδιότητα,  του να είναι κανείς πολίτης. Η ενεργός πολιτειότητα προϋποθέτει την ενημέρωση για τα κοινά, τη γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που έχει το άτομο ως πολίτης, την έκφραση των απόψεών του, την απαίτηση για διαφάνεια και δικαιοσύνη, την ενεργό συμμετοχή στις κοινωνικές διεργασίες. Η έννοια του «ενεργού πολίτη» αναφέρεται συνήθως στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του.  Με την έννοια του ενεργού πολίτη σχετίζεται η «κοινωνία των πολιτών. Ο όρος δηλώνει όλες τις μορφές κοινωνικής δράσης ατόμων ή ομάδων, οι οποίες δεν απορρέουν από το κράτος και δεν αναλαμβάνονται από αυτό. Το ΙΔΑΦΚ –Π.ΔΙΚ.Π.Π.Δ.Κ. έχει υποβάλλει στον σχεδιασμό του, προγραμματισμένα  σεμινάρια  εκπαίδευσης προκειμένου να συνδράμει στην ενημέρωση των  πολιτών  όλων των ηλικιών σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες των σχεδίων που έχουν εγκριθεί από την ΓΓΠΠ με την συνεργασία αρμοδίων και εμπλεκόμενων φορέων στην διαχείριση κρίσεων – καταστροφικών φαινομένων  και την πολιτική προστασία.

Πολιτική Προστασία & Διαχείριση Κρίσεων. Όροι που πλέον βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και απασχολούν την  καθημερινότητα μας. Ποια η θέση σας; Ποιες οι ενέργειες σας;  Ποιοι οι αρμόδιοι και οι εμπλεκόμενοι σε μια κρίση και γενικότερα μια έκτακτη ανάγκη; Διεθνές Διακριτικό Σήμα Πολιτικής Προστασίας. Σε ποιους απευθύνεται; 

Αρχίζοντας αντίστροφα τις απαντήσεις θα ήθελα να επισημάνω ότι σύμφωνα με το διεθνές διακριτικό σήμα (έμβλημα) της Πολιτικής Άμυνας θα βρείτε αναρτημένες στην σελίδα Πολιτική Προστασία – CP Sc Journal σχετικές πληροφορίες. Το τρίγωνο αντιπροσωπεύει αρμονία και ισορροπία και ο κύκλος είναι σημάδι που σημαίνει προειδοποίηση ή κίνδυνο.  Κάθε πλευρά του τριγώνου αντιπροσωπεύει κάθε ένα από τα στάδια των καταστροφών δηλαδή Ετοιμότητα-Απόκριση-Αποκατάσταση (άρθ. 66 συμπληρωματικού Πρωτόκολλου της σύμβασης της Γενεύης Ι/1977). “Οι οργανώσεις πολιτικής άμυνας αποσκοπούν στην προστασία του άμαχου πληθυσμού από τους κινδύνους που προκαλούνται από τον πόλεμο και άλλες καταστροφές και την αποκατάσταση από τις άμεσες επιπτώσεις τους καθώς και τη διασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών για την επιβίωσή του (προειδοποίηση – εκκένωση – καταφύγια – διάσωση – πυρόσβεση – δημόσιες υπηρεσίες κτλ). Αυτές οι οργανώσεις και το προσωπικό τους έχουν το δικαίωμα να εκτελούν τα καθήκοντά τους σε όλες τις περιπτώσεις όπου η επιτακτική στρατιωτική αναγκαιότητα καθιστά αυτό αδύνατο. Το προσωπικό της πολιτικής άμυνας πρέπει να είναι σεβαστό και να προστατεύεται “. 

Όλα τα ερωτήματα τα οποία απασχολούν τους ενεργούς πολίτες και που μπορούν να τους απαντηθούν βρίσκονται εντός του Νόμου 4662/2020 – ΦΕΚ 27/Α/7-2-2020 « Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις».  Επίσης η  Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι ο αρμόδιος φορέας για την προώθηση των σχέσεων της χώρας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας με αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς πολιτικής προστασίας άλλων χωρών. Συντονίζει την παροχή επιστημονικής ή υλικής βοήθειας από και προς άλλες χώρες οι οποίες πλήττονται από καταστροφές και αξιοποιεί παρόμοια βοήθεια για τη χώρα.

Ως σκοπός του Γενικού Σχεδίου με την κωδική ονομασία «Ξενοκράτης» ορίζεται η διαμόρφωση της αποτελεσματικής αντιμετώπισης  καταστροφών και γενικότερα φαινομένων για την προστασία της ζωής, της περιουσίας και της υγείας των πολιτών όπως επίσης και η προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος.  Το σχέδιο συντάχθηκε από την ΓΓΠΠ, με την Υ.Α. 1299/2003 (ΦΕΚ 423 Β΄/10-4-2003) και αναθεωρήθηκε με συμπληρωματική Υ.Α. 3384/2006 (ΦΕΚ 776/28-6-06) με την οποία εγκρίθηκε το Ειδικό Σχέδιο «Διαχείριση Ανθρώπινων Απωλειών». Στο σχέδιο «Ξενοκράτης» καθορίζονται τα είδη των καταστροφών και οι αντίστοιχοι όροι πολιτικής προστασίας, καθορίζονται οι  ρόλοι και δίνονται κατευθύνσεις σχεδίασης σε Υπουργεία, Περιφέρειες, Ν.Α., Δήμους, Κοινότητες και αποσαφηνίζεται ότι όλα τα σχέδια εγκρίνονται από τη ΓΓΠΠ. 

Αυτό που πρέπει να κάνουμε ως φυσικά πρόσωπα  για να γνωρίζουμε τον ρόλο μας ως Ενεργοί Πολίτες είναι να κατανοήσουμε τους όρους των Ενεργών Πολιτών. Να γνωρίζουμε ότι στο δυναμικό και στα μέσα Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνονται,  Στελέχη πολιτικής προστασίας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στα οποία ανατίθεται η επίβλεψη εκπόνησης και εφαρμογής των σχεδίων, προγραμμάτων και μέτρων πολιτικής προστασίας, καθώς και ο συντονισμός των αναγκαίων ενεργειών, το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των οργανισμών κοινής ωφέλειας, που είναι υπεύθυνες σε επιχειρησιακό επίπεδο για τις επί μέρους δράσεις πολιτικής προστασίας και κυρίως για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των καταστροφών (όπως Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, Ένοπλες Δυνάμεις, Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας, υπηρεσίες της Περιφέρειας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Δ.Ε.Π.Α, Ε.Μ.Υ.).Φορείς με τους οποίους έχετε συνάψει μνημόνια συνεργασίας; Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια γι αυτούς;Καταρχήν να σας πω ότι ανεξάρτητα από το αν φέρουν Αρ. Μητρώου στην ΓΓΠΠ, εντάσσονται όλες οι Εθελοντικές Οργανώσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Μητρώο Επιχειρησιακής Ένταξης Πολιτικής Προστασίας του ΙΔΑΦΚ Π.ΔΙΚ.Π.Π.Δ.Κ. και τον Σχεδιασμό της Δράσης του. Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας καλούνται να ακολουθούν τον κανονισμό λειτουργίας του ΙΔΑΦΚ και προστίθενται στην Φόρμα Μητρώου Εθελοντών μας, ενώ βρίσκονται στην διάθεση του Υπουργείου Εργασίας σε περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης και Κρίσεων όπως επίσης και στην διάθεση της ΓΓΠΠ. Κάθε Εθελοντής και ως Φυσικό Πρόσωπο έχει στην κατοχή του Ταυτότητα Πολιτικής Προστασίας από τον Φορέα μας και τα Επίσημα Σήματα Κυκλοφορίας Οχημάτων του, τα οποία έχουν κατατεθεί επίσης στο Υπουργείο Εργασίας και την αρμόδια Υπηρεσία. Δεν επιτρέπεται η χρήση τους αν δεν έχει ενημερωθεί το Όργανο Διοίκησης του ΙΔΑΦΚ Π.ΔΙΚ.Π.Π.Δ.Κ. και κάθε παράβαση ή μη τήρηση των αυστηρών μέτρων και κανόνων που παραλαμβάνουν, αποτελεί βασικό λόγο επίπληξης και διαγραφής από το Μητρώο του. Το Όργανο Διοίκησης έχει κάθε δικαίωμα να διαγράφει, να απαγορεύσει την ένταξη προσωρινά ή μόνιμα σε Εθελοντές και Μέλη που προσβάλουν, δεν σέβονται τους κανόνες και εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του Φορέα, με όλες τις έννομες συνέπειες.Σύμφωνα με τον Ν.4430/2016 και λόγω της τροποποίησης του, την 25η Φεβρουαρίου 2020 και της Εφαρμοστικής Υπουργικής Απόφασης του ιδίου, οι συνεργασίες ελέγχονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και κατά τα Άρθρα 3,4, 6 και 9 καθώς και άλλων Άρθρων δεν διευκρινίζονται τρόποι συνεργασίων μεταξύ φορέων που δεν περιλαμβάνονται στις ΚΟΙΝΣΕΠ ή Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς.Οι Οργανώσεις που έως σήμερα βρίσκονται στο Μητρώο μας και οι ΚΟΙΝΣΕΠ με τις οποίες έως σήμερα συνεργαζόμαστε ακολουθούν παρακάτω:· ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΟΔΑ· ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ· ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΔΕΛΤΑ / RESCUE TEAM DELTA· EΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΤΕΚΤΑ ΙΛΙΟΥ· ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ· ΠΡΟΤΕΚΤΑ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ/ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ· ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σ.Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ· ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΟΙΝΣΕΠ Π.Σ.Κ.Ε. Ο.ΑΝ.Ε.ΑΝ.· ΣΕΔΑΠ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ· ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ RESCUE TEAM SAR 312· EΠΙΚΟΥΡΩ ΕΜΑΣ ΕΛΛΑΣ· ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ· ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ SOUTH AEGEAN RESCUERS· ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ· ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ· ΑΕROCLUB THIVA / ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΘΗΒΑΣ· ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ “ΟΔΥΣΣΕΑΣ”· ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΣΕΕΑ.· Ε.Ο.Ε.Δ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ε.ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ· HELLENIC BODYGUARDS ASSOCIATION ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑ.ΣΥ.Σ.Α· ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ· ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ· ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΣΕΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ· ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑ.ΣΥ.Φ.Ι.Φ.Α. ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2016· ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΕΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ· ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ· ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΜΚΕ· OAK MEΣΣΗΝΙΑΣ 4Χ4Επιπρόσθετα το Ινστιτούτο διατηρεί Απόφαση της ΕΕΤΤ με την οποία έχει λάβει δικαίωμα χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων από το 2019. Πως μπορεί να σας αναζητήσει κανείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;Μπορεί και βέβαια να μας αναζητήσει στις παρακάτω διευθύνσεις του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ – Π.ΔΙΚ.Π.Π. Δ.Κ. ή να μας αποστείλει σχετικό e- mail για να λάβει πλήρη ενημέρωση στα:civilprotectionedu@gmail.com

geo_xenia@yahoo.gr  /315700408842720/Γίνε Μέλος https://www.facebook.com/groups/663221817220869/Find us οn GooGle http://idafk.blogspot.com/ Follow us on Twitter: https://twitter.com/idafkhellas
Join us on Instagram: htt
ps://www.instagram.com/i.d.a.f.k/ 
W
atch us on Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCtqzaToQusgkgWF-zE0BZYQ Φοροτεχνικό Γραφείο Athina SfyriΛογιστικό Γραφείο – Αθηνά Ι. Σφυρή & Συνεργάτες – Αθηνά Ι. Σφυρή & Συνεργάτες. 947 lượt thích. Λογιστικά, φοροτεχνικά, δηλώσεις, συμβουλευτική…

https://youtube.com/watch?v=3xDjIez6HiM%3Ffeature%3Doembed

Συνέντευξη: Δημήτρης Κανναβός, Αρχισυντάκτης Hellenic Media Group, CyberJournalist, Member Association of European Journalists (AEJ) ΜΕΛΟΣ Ε.ΔΗ.Π.Η.Τ. (ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Volunteer Fire Brigade N. Voutzas – Provalinthos Volunteer Association Greek Navy Seals ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ Πανελληνιο Σωματειο Ασφαλειας Προσωπων Υποδομων Χρηματαποστολων Ο Οδυσσεας

Comments are closed

Ένωση Δημοσιογράφων Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (Ε.ΔΗ.Π.Η.Τ) Μακεδονίας – Θράκης
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Ένωση Δημοσιογράφων Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (Ε.ΔΗ.Π.Η.Τ) Μακεδονίας – Θράκης
HELLENIC MEDIA GROUP
Politispress
THE GREEK NEW PAPER
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
PANCRETAN ASSOCIATION OF AMERICA
ΚΡΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Πατριαρχείο Αλεξανδρείας
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ”ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ”
ΡΑΔΙΟ ΓΕΦΥΡΑ
3XY 1422 AM RADIO HELLAS
Πρόσφατα σχόλια
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
  hellas radio
  Evripos 90 FM
   « ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΙ »

  « ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΙ »

  Με απόφαση του Δ.Σ της ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε όλοι οι διαφημιζόμενοι από το επίσημο SITE μας ,προβάλλονται εντελώς ‘’ΔΩΡΕΑΝ’’ χωρίς καμιά από εμάς οικονομική απαίτηση.

  Η αγαστή συνεργασία μας με τις εταιρείες αποτελεί ότι καλύτερο για την Ένωση και τα μέλη της, και τους ευχαριστούμε.

  Attica Group
  Blue Star Ferries
  HELLENIC SEAWAYS
  ANEK LINES
  MINOAN LINES
  GOLDEN STAR FERRIES
  AEGEAN
  OLYMPIC AIR
  SKY EXPRESS
  GELASAKIS GROUP
  LET”S TOUR
  LETS FERRY
  LETS DRIVE
  CRETAquarium Θαλασσόκοσμος
  Lyro dental clinic
  Advertisement