Δημοσιεύεται το υπ’ αριθμ. 104/2023 Πατριαρχικό Γράμμα της ΑΘΜ του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. κ. Θεοδώρου Β΄, το οποίο αποτελεί απάντηση στο από 22ας Ιουλίου ε.ε. υπ’αριθμ. 801 Γράμμα του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Σερβίας κ.Πορφυρίου, αφορόν στα εν Ουκρανία τεκταινόμενα, το οποίο επίσης δημοσιεύεται  ακολούθως σε μετάφραση:«Ἀριθμ.Πρωτ.104/2023Μακαριώτατε Πατριάρχα Σερβίας, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Πορφύριε, τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.            

Ἐλάβομεν τό ἀπό 22ας Ἰουλίου ἐ.ἔὑπ’ ἀριθμ.801 ἀδελφικόν Γράμμα τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, διά τοῦὁποίου διετραγωδεῖτε τήν κατάστασιν  τοῦἐν Οὐκρανίᾳ διακονοῦντος Σεβ. Μητροπολίτου Βίσγκοροντ καί Τσερνόμπιλ κ.Παύλου, τῆς ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας.Εὐθέως θά ἀπαντήσωμεν, ὅτι τασσόμεθα ἀνεπιφυλάκτως ὑπέρ τῆς προασπίσεως τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων παντός συνανθρώπου, ἐφ’ ὅσον οὖτος σέβεται καί τηρεῖ τήν κειμένην ἐν τῇ χώρᾳ του νομοθεσίαν, ὡς και τά δικαιώματα τῶν συμπολιτῶν του.

Εὐθαρσῶς ὅμως, θά θέσωμεν εἰς τήν ἀγάπην Σας τόν ἡμέτερον ἔμπονον προβληματισμόν, ὡς προκύπτει ἐκ τῆς ἀναγνώσεως τοῦἀποσταλέντος Γράμματος Ὑμῶν.            Γράφετε αὐτολεξεί Μακαριώτατε: «Σέ καιρούς μεγάλων, δυσκόλων καί ἐπικινδύνων ἱστορικῶν ἀλλαγῶν, ὅπως εἶναι ἡἐποχή πού ζοῦμε σήμερα, εἶναι καθῆκον κάθε ἀνθρώπου πού ἀναζητᾶ δικαιοσύνη —ἀνεξαρτήτως θρησκευτικῆς καταγωγῆς, ἑθνικότητας, ἰδεολογικοῦἤ πολιτικοῦ προσανατολισμοῦ— νά ἐπισημαίνει τίς ἀδικίες που διαπράττονται σέ βάρος ἀτόμων καί τῶν θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τους».            

Τό καθ’ ἡμᾶς παλαίφατον Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας ταλαιπωρεῖται ἀπό καιροῦἐκ τῆς γνωστῆς ὑποθέσεως τῆς ἀντικανονικῆς εἰσπηδήσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας ἐντός τῶν ὁρίων τῆς ἡμετέρας Πατριαρχικῆς δικαιοδοσίας.            Τό Πατριαρχεῖον Μόσχας καί ὁ νῦν Προκαθήμενος αὐτοῦ, αὐθαιρέτως καί αὐτααρχικῶς ἀντέδρασαν εἰς ἐκκλησιαστικήν Πράξιν ἱεροκανονικῶς καθιερωθεῖσα ἀπ’αἰώνων, ἤτοι τήν ἐκχώρησιν αὐτοκεφαλίας εἰς τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, διό ληστρικῶς καί ἀναιδῶς εἰσέβαλαν εἰς τήν ἐνόριον γεωγραφικῶς ποιμαντικήν καί πνευματικήν δικαιοδοσίαν ἡμῶν εἰς Ἀφρικήν, ὡς «λύκοι βαρεῖς μή φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου» (Πραξ.20,29), ἐπιχειροῦντες ὅπως ἐπιφέρουν τήν ἐπικατάρατην διάσπασιν τῆς ἡμετέρας Χριστεπωνύμου ποίμνης, δηλητηριάζοντες πνευματικῶς τάς εὐάλωτας ψυχάς τῶν ἐκατοντάδων χιλιάδων νεοφωτίστων Ἀφρικανῶν τέκνων ἡμῶν, διά τήν ἐν Χριστῷἀναγέννησιν, τόν κουφισμόν καί τήν ἐν γένει προαγωγήν τῶν ὁποῖων ἐμόγησαν Ἕλληνες ἱεραπόστολοι ἄχρι θανάτου ἐπί δεκαετίας, ὡς ἄλλωστε ἐσυνέβη καί διά τόν ἐν Χριστῷ φωτισμόν τῶν Σλάβων καί Ρώσων ἀδελφῶν ἡμῶν κατά τούς παρελθόντας αἰῶνας.           

Εἰς καιρούς κρισίμους διά τήν ἀνθρωπότητα καί τόν χριστιανικόν κόσμον -ὡς καί Ὑμεῖς ἀναγνωρίζετε σαφῶς, ἀναφερόμενος εἰς τό Ὑμέτερον Γράμμα περί τῆς Οὐκρανίας «πού ἔχει τυλιχτεῖ στίς φλόγες», ὡς γράφετε, ἀλλά δέν κατονομάζετε τόν ὑπαίτιον τοῦἐπιθετικοῦ τούτου πολέμου εἰς βάρος ὁμοδόξου λαοῦ- οἱ Ρώσοι Ὀρθόδοξοι άδελφοί ἡμῶν κατακερματίζουν ἐνσυνειδήτως τόν ἄρραφον χιτῶνα τοῦἈρχιποίμενος Χριστοῦ, ἀντιπελαργοῦντες ὄξος καί χολήν πρός τήν Δευτερόθρονον Ἐκκλησίαν τῶν Ἀλεξανδρέων, ἡὉποία «ὅν τρόπον ὄρνις ἐπισυνάγει τά νοσσία αὐτῆς ὑπὸ τάς πτέρυγας» (Ματθ.23,37), εὐεργέτησε τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσίας διά τῆς κατοχυρώσεως τοῦ αὐτοκεφάλου καθεστώτος αὐτῆς.

Ἐνώπιον ταύτης τῆς παντελῶς ἀδίκου, ἀναδέλφου, ἀντεκκλησιαστικῆς καί ἀντικανονικῆς πράξεως, μετά λύπης παρατηροῦμεν ὅτι ἡ Υμετέρα ἀγάπη δέν δείχνει τήν αὐτήν εὐαισθησίαν, ὡς εἰς τήν περίπτωση τοῦὑπό τό Πατριαρχείον Μόσχας Σεβ. ἀδελφοῦ, Μητροπολίτου Βίσγκοροντ κ. Παύλου, σιωπῶσα ἐκκωφαντικῶς, παρά τάς ἐπανειλημένας ἐκκλήσεις τῆς ἡμετέρας Μετριότητος, τάς ἀφορῶσας ὄχι εἰς ἕνα μόνον πρόσωπον, ἀλλά εἰς χιλιάδας Ἀφρικανῶν Ὀρθοδόξων.            Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι συμφωνεῖτε, τόσον Ὑμεῖς προσωπικῶς μετά τῆς περί Ὑμᾶς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅσον καί ἄπαντες οἱ Σεπτοί Προκαθήμενοι τῶν κατά τόπους Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ὅτι οἱαδήποτε Συνοδική Ἀπόφασις Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας δέν ἐκχωρεῖ τό δικαίωμα εἰς ἑτέραν Αὐτοκέφαλην Ἐκκλησίαν τῆς καταστρατηγήσεως τῶν ἀπαρασαλεύτων Ἱερῶν Κανόνων, διαπράττουσαν εἰσπήδησιν εἰς τήν ένόριον δικαιοδοσίαν τῆς πρώτης.
 
Ποῖος λόγος ὑπαγορεύει τήν κατακριτέαν καί ἄδικον, ἐνώπιον τοῦ Δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας Κυρίου καί τῆς Ἱστορίας ταύτην σιωπήν, ἔναντι τῆς εἰς βάρος τοῦ καθ’ ἡμᾶς Πρεσβυγενοῦς Πατριαρχικοῦ Θρόνου εἰσπηδήσεως;            Μακαριώτατε,            «Στῶμεν καλῶς», ἀλλά καί «στῶμεν δικαίως»! Θέτωμεν τήν Ὑμετέραν φίλην ἡμῖν Μακαριότητα καί τάς κατά τόπους Ὀρθόδοξες Εκκλησίες πρό τῶν εὐθυνῶν των, ἀναμένοντες τήν ἐκ μέρους Ὑμῶν καί Αὐτῶν φιλάδελφον ἐπίδειξιν τῆς αὐτῆς εὐαισθησίας, ὡς προσωπικῶς ἐπιδεικνύετε διά τόν ἀδελφόν καί συλλειτουργόν ἡμῶν Σεβ.κ.Παῦλον.            Πάνυ ἐκτιμῶντες τήν εὐαισθησίαν τῆς Πατριαρχικῆς συνειδήσεως Ὑμῶν πρός τήν Θεόδοτον

Categories:

Tags:

Comments are closed

Ένωση Δημοσιογράφων Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (Ε.ΔΗ.Π.Η.Τ) Μακεδονίας – Θράκης
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Ένωση Δημοσιογράφων Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (Ε.ΔΗ.Π.Η.Τ) Μακεδονίας – Θράκης
HELLENIC MEDIA GROUP
Politispress
THE GREEK NEW PAPER
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
PANCRETAN ASSOCIATION OF AMERICA
ΚΡΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Πατριαρχείο Αλεξανδρείας
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ”ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ”
ΡΑΔΙΟ ΓΕΦΥΡΑ
3XY 1422 AM RADIO HELLAS
Πρόσφατα σχόλια
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
  hellas radio
  Evripos 90 FM
   « ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΙ »

  « ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΙ »

  Με απόφαση του Δ.Σ της ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε όλοι οι διαφημιζόμενοι από το επίσημο SITE μας ,προβάλλονται εντελώς ‘’ΔΩΡΕΑΝ’’ χωρίς καμιά από εμάς οικονομική απαίτηση.

  Η αγαστή συνεργασία μας με τις εταιρείες αποτελεί ότι καλύτερο για την Ένωση και τα μέλη της, και τους ευχαριστούμε.

  Attica Group
  Blue Star Ferries
  HELLENIC SEAWAYS
  ANEK LINES
  MINOAN LINES
  GOLDEN STAR FERRIES
  AEGEAN
  OLYMPIC AIR
  SKY EXPRESS
  GELASAKIS GROUP
  LET”S TOUR
  LETS FERRY
  LETS DRIVE
  CRETAquarium Θαλασσόκοσμος
  Lyro dental clinic
  Advertisement